ALGEMENE VOORWAARDEN WOLFMUSIC

 

De algemene voorwaarden van de eenmanszaak Wolf Music Productions, Tivolilaan 205, 6824 BV te Arnhem, handelend onder de naam Wolfmusic.

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Wolfmusic opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of het leveren van diensten en/of producten.

b. Opdracht: de formele bevestiging door opdrachtgever, dat de in de offerte van Wolfmusic vermelde offerte, tegen de daarin vermelde voorwaarden voor hem dienen te worden uitgevoerd. De opdracht kan zijn vastgelegd in de combinatie van offerte en bevestiging, dan wel in een daartoe door partijen opgestelde overeenkomst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Wolfmusic gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3: Offertes

Alle offertes van Wolfmusic, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Wolfmusic kan te allen tijde een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte nog niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheid van 14 dagen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

De in de offertes vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4: Synchronisatierechten

Het synchronisatierecht betreft het recht om (de opname van) een werk te gebruiken in een audio-visuele productie, zoals video en film. Er wordt beeld met geluid samengevoegd (gesynchroniseerd) en door het gebruik van muziek krijgen de beelden een extra lading.

Bij het plaatsen van muziek onder beeld betaal je dan ook synchronisatie rechten (is inclusief minuutprijs) voor het werk en voor de opname.

 

Artikel 5: Het Gebruik.

Alle muziek wordt rechtenvrij geleverd en is niet exclusief, en mag onbeperkt door Wolfmusic worden hergebruikt en aangepast ten behoeve van andere opdrachtgevers.

Wil een opdrachtgever muziek exclusief dan kan dat in overleg en gelden andere tarieven.

Muziek voor landelijke radio en tv zoals : Commercials, leaders e.d. vallen niet onder genoemde tarieven. Hierover moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Wolfmusic geleverde muziek voor meerdere films of video’s te gebruiken (met uitzondering van kopieën). Voor iedere nieuwe film of video is het synchronisatierecht van toepassing en gelden de genoemde tarieven.

 

Artikel 6: Betaling

Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Wolfmusic nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Wolfmusic gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 150,-

 

Artikel 7: Overmacht

In geval van duidelijk aanwezige overmacht in het algemeen en overmacht in het bijzonder aan de zijde van Wolfmusic is deze gerechtigd de overeenkomst en bijbehorende opdracht uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de opdrachtgever. Onder deze overmacht wordt verstaan :Stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende,niet direkt te verhelpen storingen in de apparatuur.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

Wolfmusic is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden gedurende en na afloop van de overeenkomst. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Wolfmusic aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Wolfmusic, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage/materiaal ter beschikking stellen.